1    2

 

Operacija: Notranjska skozi oči mladih in starejših (Notranjska)

Osnovni podatki o projektu
- Naziv projekta: Notranjska skozi oči mladih in starejših

- Akronim: Notranjska

Partnerji projekta
- VP: ORON Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje, Stari trg pri Ložu

- P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
- P3: Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
- P4: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

Pomembnejše aktivnosti projekta:
Gre za nadaljevanje oziroma nadgradnjo projekta Kreativni iz 1. Razpisa, v katerem so šole prejele tehnično opremo za izvajanje medijskih krožkov. Učenci, člani krožkov, bodo svoje znanje nadgradili z oblikovanjem 40 terenskih dokumentarnih oddaj na temo ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varstva okolja in narave, kmetovanja, energetike, sociale in ranljivih skupin.
Skozi konkretno delo bodo otroci pridobivali izkušnje in kompetence projektnega in skupinskega dela, s konkretnim delom bodo spodbujeni za večje zanimanje v zvezi z njihovim lokalnim okoljem, predstavljali bodo zanimive posameznike, podjetja, društva na območju LAS ter vsebine, ki niso pogosto v novicah so pa del življenja prebivalcev Notranjske (npr. steklarstvo in oglarstvo, polstenje, jamske živali, življenje invalida in kmeta, tujci, ki živijo pri nas, izrazi, ki tonejo v pozabo, kako biti učinkovit z energijo....).

Glavni cilji projekta:
- Razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju
Naš cilj je izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).
- Ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine
Naš cilj je preko televizijskih oddaj krepiti kohezijo in participacijo mladih.

- Operacija bo prispevala k intenzivnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju, saj bodo pri operaciji sodelovali skupaj mladi in odrasli.
- Povečala se bo inovativna podjetniška aktivnost, saj bo možnost doregistracije obstoječih dejavnosti za delo z mladimi in drugimi ranljivimi skupinami.
- Nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev
Naš cilj je mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero bodo razvijali podjetniško aktivnost.

Pričakovani rezultati projekta:
Projektni partnerji bomo skupaj posneli 40 dokumentarnih tv oddaj na temo varstva okolja in narave, ohranjanja naravne in kulturne dediščine, kmetovanja, energetike, ranljivih skupin. V sklopu operacije bomo nadgradili
tehnološko opremo za razvoj novih storitev - produkcijo dokumentarnih tv oddaj.

Trajanje projekta: 1.9.2019 – 31.8.2021


Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.