1     3     4

 

Naziv projekta: Razvoj blagovne znamke Notranjski park gradnjo lokalne identitete in trajnostni razvoj
Akronim: Notranjski park – CGP

Partnerji projekta:
• VP -  Javni zavod Notranjski regijski park
• P2 -   TUR SERVIS d.o.o.
• P3 -   EKOKNAP d.o.o.
• P4 -   ZAVOD ORON

NAMEN
Glavni namen operacije Notranjski park - CGP je gradnja lokalne identitete, ki bo zagotovila trdne temelje za trajnostni razvoj turistične ponudbe.
S pomočjo promocijsko - izobraževalnih videjev in razvojem promocijskega programa Okusi Notranjske, bo lokalna skupnost pridobila 'otipljivi' del blagovne znamke, gradila svojo lokalno identiteto in jo  nato lažje prenesla v komunikacijo do obiskovalcev.
Operacija bo zagotovila novo delovno mesto pri vodilnem partnerju, saj bo pozitivno vplivala na razvoj dodatnih turističnih produktov in storitev v Cerknici.   

GLAVNE AKTIVNOSTI
•    Posodobitev celotne grafične podobe Notranjski park
•    Komunikacijska strategija Notranjski park
•     Nakup opreme
•     Izvedba programa Okusi Notranjske
•    Nadgradnja APP Notranjska - vsebinski sklop Okusi Notranjske
•      Produkcija kratkih filmčkov

CILJI:
Glavni cilj operacije je CGP Notranjski park za gradnjo lokalne identitete in trajnostni razvoj. Operacija bo s posodobitvijo CGP-ja in komunikacijsko strategijo in izobraževalno  - promocijskimi aktivnostmi ter razvojem programa Okusi Notranjske poskrbela za pozitiven odnos do zavarovanih območij in večje povezovanje med turističnimi deležniki na celotnem območju LAS Notranjska in neposredno prispevala k enemu od glavnih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska, to je »Razvoj dodatnih osnovnih storitev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na celotnem območju LAS Notranjska«.

REZULTATI:
1.    Gradnja lokalne identitete: CGP Notranjski park – Mistična dežela Cerkniškega jezera
2.    Gradnja lokalne identitete: program Okusi Notranjske
3.    Izboljšanje trženja destinacije obiskovalcem
4.    Razvoj raznolike turistične ponudbe
5.    Izobraževanje in ozaveščanje o pomembnosti zavarovanih območij
6.    Prispevanje k preprečevanju socialne izključenosti
7.    Vzpostavljanje dolgotrajnih partnerstev na področju gostinske ponudbe
8.    Razširjanje znanja o osnovnih pravilih vedenja na zavarovanih območjih
9.    Novo delovno mesto

TRAJANJE:
10.01.2022 – 30.11.2022
Skupna vrednost operacije: 52.546,85 € , vrednost sofinanciranja ESRR: 39.961,10 €
Povezave:
www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Operacija: Sodelovanje in mobilnost – priložnost za družbeni razvoj (Sodelovanje in mobilnost)

NAMEN
Veliko otrok je nadarjenih na športnem in glasbenem področju, pa ne morejo razviti svojega potenciala, ker jim starši zaradi finančnih težav ne morejo zagotoviti ustreznih pogojev. Problem želimo rešiti z nakupom športne in glasbene opreme, ki bo na razpolago ranljivim skupinam v času izvajanja projektnih in samostojnih aktivnosti. Z nakupom kombija in brezplačnim prevozom, pa bo zagotovljen dostop na športne aktivnosti tudi otrokom iz oddaljenih vasi na organizirane redne športe vadbe v Starem trgu, Grahovem in Novi vasi, brezplačne počitniške programe v Starem trgu, Grahovem, Novi vasi in na Rakeku, medgeneracijska srečanja – glasbene prireditve za starostnike v Starem trgu, Novi vasi in Cerknici, glasbeno-ustvarjalne delavnice v Starem trgu.

GLAVNE AKTIVNOSTI
• Nakup kombija
• Nakup opreme
• Športne aktivnosti
• Ustvarjalne delavnice
• Družabne prireditve
• Izvajanje medgeneracijskih srečanj – glasbenih prireditev za starostnike
• Izvedba kolesarske prireditve invalidov in rekreativnih športnikov
• Izvajanje ustvarjalnih delavnic za ranljive skupine in vse ostale
• Produkcija tv oddaj

POMEMBNEJŠI CILJI
Operacija na območje LAS prinaša več pomembnih novosti, in sicer: novo storitev - brezplačni prevozi ranljivih skupin s kombijem, nove aktivnosti (redna športna vadba, počitniški program, ustvarjalne delavnice, medgeneracijski dogodki) in nove pristope (produkcija tv oddaj, ki bo prispevala k večji socialni vključenosti ranljivih skupin). S skupnimi prevozi pa bomo vplivali tudi na zmanjševanje izpustov in posledično na blaženje podnebnih sprememb.

REZULTATI
• Razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju
• Povečala se bo socialna vključenost
• Operacija bo prispevala k intenzivnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju
• Nadgradnja opreme za razvoj novih storitev
• Ozaveščanje o pomenu kulturne dediščine
• Povečala se bo inovativna podjetniška aktivnost, saj bo možnost doregistracije obstoječih dejavnosti za delo z ranljivimi skupinami

PARTNERSTVO
• VP - ORON Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje
• P1 - Smučarski klub Loška dolina
• P2 - Športna zveza Loška dolina
• P3 - ARS VIVA, Zavod za kulturno integracijo in socializacijo družbenih skupin
• P4 - Vseživljenjsko središče VOLONTER – zavod za kakovost življenja

TRAJANJE
01.06.2020 – 30.03.2023

Skupna vrednost operacije: 68.218,69, vrednost sofinanciranja EKSRP: 49.990,10

Povezave:

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

Operacija: Skupaj za kreativno in ustvarjalno otroštvo (Kreativno-ustvarjalni)

Za večje vključevanje ranljivih skupin (s poudarkom na mladih) bodo izvedene predvsem naslednje aktivnosti:


• Nabava nove tehnološke opreme in izvedba medijskih krožkov na OŠ Rakek. Sodelujoči otroci v medijskih krožkih bodo v celotnem procesu TV odda sodelovali pri vseh nalogah (snemanje, organizacij, vodenje, poročanje, asistenca, montaža) in si na ta način pridobili nova znanja in kompetence. Pripravili bodo 12 magazinskih polurnih TV oddaj, v katerih bodo predstavili zanimive poklice, potenciale nadaljnjega izobraževanja in druge aktualne zadeve iz šolskega in širšega okoliša Notranjske. Usposobljeni bodo tudi mentorji, ki bodo lahko po zaključku projekta nadaljevali z izvajanjem medijskih krožkov.


• Izvedba debatnih krožkov na OŠ v Loški dolini. Debatni krožek (40x2 uri) bo potekal po načelu »Learning by doing«. Organizirani bosta dve javni debati. Učenci zadnje triade bodo pridobili kompetence javnega nastopanja, dialoga z argumenti in posledično bodo spodbujeni k večji participaciji.


• Izvedba aktivnega počitniškega programa za otroke od 5 do 12 let v Starem trgu, Grahovem in Novi vasi. Počitniški program bo vključeval različne športne aktivnosti v času poletnih počitnic, ki jih bodo izvajali z različnimi športnimi vaditelji).

Partnerstvo:
VP – Zavod ORON
P2 – OŠ Jožeta Krajca Rakek
P3 – VITRA Center za uravnotežen razvoj
P4 – Športna zveza Loška dolina

Trajanje operacije: 1.8.2019 – 31.12.2020

Skupna vrednost operacije: 39.184,76 EUR, znesek sofinanciranja ESRR: 29.346,46 EUR.

Povezave:
www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.